Duchovná príprava na púť do Ríma

  • Vytlačiť

Na púť do Ríma a stretnutie so Sv. Otvom, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 27. októbra 2015, sa chceme duchovne pripraviť. Poslúžiť nám k tomu môže aj tento deviatnik.

Deviatnik

13. - 21. október 2015

romovia rim2015Pred 50. rokmi, 26. septembra 1965, pápež Pavol VI. neďaleko Ríma navštívil Rómov. Slávil tam svätú omšu, počas ktorej predniesol významnú kázeň. Načrtol v nej program viery a znovuzrodenia sa pre všetkých Rómov, ktorí veria v Krista.
Naše stretnutie v Ríme nadväzuje na toto prvé stretnutia Rómov s Pavlom VI. Chceme sa naň vnútorne pripraviť, preto počas deviatich dní necháme v sebe zaznievať slová homílie Pavla VI. K zamysleniu každého dňa odporúčame pridať modlitbu za Rómov, modlitbu k Panne Márii „Pod tvoju ochranu“ a invokáciu k blahoslavenému Zefirínovi a sv. Krištofovi, ochrancovi pútnikov.
Odporúčame tiež pripraviť sa na púť dobrou sv. spoveďou a prijímaním Eucharistie, aby naše čisté srdce bolo schopné prijať čo najviac darov a milostí, ktorými nás Boh chce obdarovať.

 

1.deň 13.10. – Pápež nás pozná

Pozdravujem vás drahí Rómovia, kočovníci, migranti, ktorí ste prišli z rôznych častí Európy. Môj pozdrav patrí vám, veční pútnici, vám dobrovoľní vyhnanci, vám utečenci, ktorí ste stále na cestách, vám pútnikom bez oddychu! Vám, ktorí nemáte vlastný dom, ste bez trvalého bydliska, bez priateľskej domoviny, vylúčení z verejného života. Vám, ktorým chýba kvalifikovaná práca, spoločenské kontakty, dostatočné prostriedky!
Pozdravujem vás, ktorí ste si zvolili vašu malú rodinu, váš karavan, ako váš oddelený a zároveň tajomný svet; vám, ktorí hľadíte na svet s nedôverou a v ktorom s nedôverou pozerajú všetci na vás. Vás, ktorí ste cudzincami vždy a všade, izolovaní, nezúčastnení, vylúčení zo spoločnosti; vás, ktorí ste po celé stáročia v pohybe a neviete, kam vás cesty povedú a kde sa usadíte!

2. deň 14.10. – Pápež si nás váži

Pozrite: dnes ste sa tu zišli. Ste tu spolu a dalo by sa povedať, že utvárate jeden ľud; stretáte sa so mnou a vnímate, že toto je veľká udalosť, takmer objav. Pochopte drahí kočovníci význam tohto stretnutia. Tu nachádzate miesto, zastávku, tábor odlišný od táborísk, kde zvyčajne zastavujú vaše karavany: všade, kde sa zastavujete ste považovaní za dotieravých a cudzincov; ste nesmelí a bojazliví, ale tu nie; tu vás prijímam, tu vás očakávam, pozdravujem, oslavujem. Mali ste už niekedy také šťastie? Tu máte novú skúsenosť: stretávate niekoho, kto vás má rád, kto si vás váži, cení, je vám nablízku. Už vás niekto počas vášho putovania pozdravil ako bratov? Ako synov? Ako rovnocenných občanov? Ako členov spoločnosti, ktorá vás nevylučuje, ale vás prijíma, stará sa o vás a ctí si vás? Čo znamená táto novosť? Kde ste sa to ocitli?

3. deň 15.10. – Spolužitie s majoritou

Prišli ste predovšetkým do civilizovaného sveta, ktorý vami nepohŕda, neprenasleduje vás, nevysúva vás zo svojho spoločenstva. Musíte uznať, že okolitá spoločnosť sa veľmi odlišuje od tej, ktorá vás pred niekoľkým desiatkami rokov vyhnala a spôsobila vám toľko utrpenia. Spomeňme si bez nenávisti na tých, ktorí k vám boli bezcitní a suroví a nechali kruto zomrieť vašich blízkych. Spomeňme si na Rómov, ktorí sa stali obeťami rasovej neznášanlivosti, modlime sa za mŕtvych a prosme Boha o pokoj pre nich ale i pre živých; za zosnulých, aby odpočívali vo večnom pokoji a pre všetkých žijúcich pokoj tu na zemi. Áno, buďte dobrí a spravodliví a spoznáte, že dnešná spoločnosť je lepšia; ak dáte prednosť bývaniu na jej okraji, budete kvôli tomu znášať veľa nepohodlia – pretože spoločnosť ponúka všetkým svoju slobodu, svoje zákony a svoje služby.

4. deň 16.10. – Sme v srdci Cirkvi

Ale teraz je dôležitejší iný objav. Zistíte, že nie ste vylúčení, ale ste vo vnútri istej spoločnosti: spoločnosti viditeľnej, ale zároveň duchovnej; ľudskej, ale božskej a táto spoločnosť sa volá Cirkev. Dnes možno objavíte Cirkev ako ju nepoznáte. V Cirkvi nie ste na okraji, ale z istého pohľadu ste v jej strede, ste v jej srdci. Ste v srdci Cirkvi, pretože ste opustení: nikto, kto je v Cirkvi, nie je opustený; ste v srdci Cirkvi, pretože ste chudobní a potrebujete sprevádzanie, vzdelanie, pomoc. A Cirkev miluje chudobných, trpiacich, malých, vydedencov, opustených.

5. deň 17.10. – Bratia a sestry so všetkými ľuďmi

Môžete si všimnúť, že v Cirkvi nie ste iba ako jednotlivci, kolegovia, priatelia, ale ste bratia; ale nielen medzi sebou a s nami, ktorí vás dnes ako bratov prijímame, ale z kresťanského hľadiska ste bratmi všetkých ľudí. V Cirkvi sme Božou rodinou, ktorá dáva svojim členom dôstojnosť a ktorá sa nedá s ničím porovnať. Uschopňuje nás, aby sme boli ľuďmi v tom najplnšom a najvyššom zmysle: múdri, čnostní a dobrí, slovom kresťanmi. Som rád, že ako hlava Cirkvi vás môžem všetkých pozdraviť drahí kočovníci, drahí Rómovia, drahí pútnici po cestách sveta ako svoje deti, všetkých vás prijať, všetkých vás požehnať.

6. deň 18.10. – Patrím do Cirkvi, som kresťan katolík

Chcem, aby výsledkom tohto výnimočného stretnutia bola myšlienka na svätú Cirkev, do ktorej patríte: dať vám ju lepšie poznať, aby ste si ju viac vážili, viac ju milovali. Zároveň túžim, aby sa vo vás prebudilo vedomie toho, kým a kto ste. Každý z vás si musí povedať: som kresťan, som katolík. A ak niekto z vás to nemôže povedať, lebo nemá toto šťastie, nech vie, že katolícka Cirkev miluje aj jeho, rešpektuje a očakáva ho! A nech hľadí na Cirkev s úprimným pohľadom a s dobrou vôľou . Toto obnovené vedomie vo vzťahu k Cirkvi musí byť prvé ovocie tohto pamätného dňa. Ale nie iba toto.

7. deň 19.10. – Stretnutie nech nás osvieži a posilní v dobrom

Je ešte veľa vecí, ktoré vám prajem, ale aj očakávam od vás. Keď vaše karavany po dlhej a namáhavej ceste prídu na pekné, zelené, pokojné miesto a blízko je čistá a osviežujúca rieka, kde nájdete odpočinok, pookriatie a radosť, tak chcem, aby aj toto stretnutie pre vás bolo takým a dodalo vám veľa duchovnej sily: pokoj v srdci, odhodlanie byť dobrí a čestní, modliť sa jednoducho a hlboko, navzájom si odpustiť, ak ste medzi sebou rozdelení a nepriateľskí atď. Myslím aj na to, že by sa mali zlepšiť vaše vzťahy so spoločnosťou, ktorou prechádzate a dotýkate sa jej vašimi karavanmi: je vám vzácne keď si počas putovania nájdete miesto na odpočinok, možnosť táborenia či milú pohostinnosť. Tak i vy sa snažte zanechať po sebe dobrú a sympatickú spomienku. Nech je vaša cesta posiata príkladmi dobroty, čestnosti, úcty. Nadobudnutím zručnosti v nejakej remeselnej práci si môžete zlepšiť život, čo bude osožné vám i druhým.

8. deň 20.10. - Vďačnosť za osoby, ktoré nás vedú k dobru a viere

Predovšetkým chcem od vás prísľub, že budete naďalej prijímať starostlivé a nezištné sprevádzanie kňazov a osôb, ktoré vás sem priviedli a ktorí vás i naďalej chcú viesť po cestách lásky, dobroty a viery resp. sprevádzať vás ako otcovia a bratia na vašich cestách. Dôverujte im! Nič od vás nežiadam, len aby ste prijali materské priateľstvo Cirkvi. Ak sa zosúladíte s Cirkvou a dáte svoju dôveru tým, ktorí ju reprezentujú, budeme môcť urobiť niečo pre vás, pre vaše deti, pre vašich chorých, pre vaše rodiny, pre vaše duše. Týmto osobám sa chcem poďakovať a povzbudiť ich. Biskupom, ktorí majú srdce pre tieto moje kočovné deti /pápež vymenoval konkrétne mená/ a všetkým kňazom, rehoľníkom a laikom, ktorí sa namáhajú pre dobro Rómov, patrí moja verejná pochvala a uznanie. Sú to obdivuhodné osoby, ktoré ukazujú a praktizujú lásku Cirkvi i moju ku kočovníkom a zasluhujú si moje srdečné a osobitné požehnanie.

9. deň 21.10. - Ježiš, náš sprievodca na ceste životom – príď Pane Ježišu!

A teraz sa bratia a sestry spoločne modlime. Božský pútnik pre ktorého nebola dlhá ani ťažká nekonečná cesta, ktorou z neba prišiel na svet, aby sa stal našim spoločníkom na ceste životom, prichádza teraz sem medzi nás a kvôli nám vo sviatosti Oltárnej. Sústreďme naše srdcia, zvrúcnime naše modlitby. Kristus je blízko. Prihovárajme sa mu slovami Písma: „ Príď Pane Ježišu! ( Zjv 22,20).

MODLITBA ZA RÓMSKY NÁROD

Bože môj, klaniam sa Ti, milujem Ťa a ďakujem Ti za všetky Tvoje dary.
Som Ti vďačný aj za veľký dar, že si mi dal spoznať Rómov.
Obetujem Ti všetky ich skutky, dobré a krásne, ktoré v tento deň urobili.
Prosím Ťa o odpustenie zla, ktoré robia a ktoré sa chystajú urobiť.
Odovzdávam Ti rómske deti, aby ich Tvoji anjeli chránili.
Vzhliadni na rómske ženy, utrápené v ťažkostiach, aby neklesali v beznádeji.
Daj otcom viac lásky a vnútornej sily pre ich rodiny,
aby ich neopúšťali a vedeli sa pre ne obetovať.
Bedli nad mladými, aby sa dokázali chrániť všetkého zlého
a v čistote a zodpovednosti sa pripravili na život.
Maj starosť o starých a chorých, o tých,
čo sú sami a opustení v osadách, v nemocniciach a vo väzení.
Zober so sebou do svojho krásneho neba tých,
ktorí zomreli v tento dnešný deň.
Otče, v mene Krista Ťa prosím, daj im kňazov, apoštolov Rómov,
aby pomohli ich rodinám stať sa kresťanskými.
Daj, aby sa stali národom, čo Ťa pozná, miluje, nasleduje a oslavuje.
Ježišu, nech príde Tvoje kráľovstvo aj do rómskych sŕdc.
Amen.

POD TVOJU OCHRANU

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám
v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď.
Ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Blahoslavený Zefirín, oroduj za nás.
Svätý Krištof, oroduj za nás.

Stianuť verziu pre tlač: