Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Posolstvo členom Medzinárodného katolíckeho výboru pre Cigánov

V plnom znení a slovenskom preklade prinášame Posolstvo Pápežskej Rady pre Pastoráciu migrantov a kočovníkov členom Medzinárodného katolíckeho výboru pre Cigánov (CCIT), ktorých stretnutie sa koná v rumunskom Snagove v dňoch 24. - 26. apríla 2015.

Vatikán, 24 marca 2015 

Najdrahší,

Som rád, že môžem pozdraviť Otca Claude Dumasa, Prezidenta a účastníkov výročného stretnutia CCIT. Všetkým vyjadrujem uznanie a vďačnosť za vašu neúnavnú službu v prospech Rómov, Sintov, Manouche, Yenish a ďalších kočovných skupín.

Téma, ktorej sa venujete "Komunikácia: možnosti a risk nových médií", je veľmi aktuálna v dnešnej spoločnosti a v cirkevnom spoločenstve a je predmetom uvažovania jednak pápeža Františka, ako aj jeho predchodcov v posolstvách na Svetový deň masovokomunikačných prostriedkov.

Vo svojom posolstve z roku 2014, pápež František povzbudil kresťanov pozerať na moderné komunikačné prostriedky v perspektíve ich užitočnosti vo vytváraní kultúry stretnutia a dialógu[1]. Pápež pripomenul, že žijeme vo svete poznačenom "škandalóznou priepasťou medu luxusom najbohatších a biedou najchudobnejších", kde veľa osôb trpí "mnohými formami vylúčenia na okraj a chudoby" a tak sme svedkami mnohých "konfliktov, v ktorých sa miešajú ekonomické, politické, ideologicé a žiaľ aj náboženské dôvody". V tomto kontexte Pápež definoval nové prostriedky komunikácie ako nástroje, ktoré "môžu pomôcť k tomu, aby sme si dali viac pocítiť vzájomnú blízkosť; vníma obnovený zmysel pre jednotu ľudskej rodiny, ktorý nás pobáda k solidarite a vážnemu úsiliu pre dôstojnejší život."[2].

Aby nové technológie uskutočnili svoje poslanie, "musia byť dané k službe pre celkové dobro osoby a celého ľudstva". Iba "ak sú užívané múdro, môžu prispieť a uspokojiť túžbu po zmysle, po pravde a jednote, ktoré zostávajú najhlbšími túžbami ľudskej osoby"[3].

Na nešťastie, čo sa týka Rómov, komunikačné prostriedky sú často poslami "pokrivených právd". Pri počúvaní správ, čítaní novín, pozeraní televízie, navigácii na internete badať, že jazyk používaný vzhľadom na Rrómov je vo všeobecnosti podobný tomu, ktorý je rezervovaný delikventom a protagonistom takzvanej "čiernej kroniky". Tento fakt nie je iba nesprávny, ale aj vážny, nakoľko vzťah k Rómom vyjadrený médiami ovplyvňuje rozhodujúcim spôsobom spoločnosť, ktorá takto takmer nevedomky živí pocity odporu nevraživosti k tejto etnii.

Predsudok sa rodí zvyčajne z mylného alebo neuceleného poznania a práve tu komunikačné prostriedky zastávajú základnú úlohu. Ak by bol spôsob komunikácie správny, presný, dôsledný, umenšili by sa mnohé nepochopenia. Ak by novinári a všetci zamestnanci v oblasti informácii hľadali vždy a všade pravdu, aj prenášané správy by boli ucelené, pravdivé a bohaté na podrobnosti tak, aby ukázali skutočnú podstatu udalosti, alebo skutočnú identitu protagonistov. Pre toto v navrhnutej téme stretnutia "Komunikácia: možnosti a risk nových médií", sa skrývajú dve dôležité myšlienky. Prvá: možnosti médií, ktoré sú schopné prekonať vzdialenosti priestoru a času, a všetkých urobiť účastnými na jedinej ľudskej rodine. Druhá: risk týchto prostriedkov spočíva v šírení viac či menej pokrútených správ, ktoré formujú myšlienky más ľudí.

Napriek tomu nemožnosť priamej skúsenosti núti mnohých asimilovať udalosti cez médiá a vedie k podmieňovaniu konania a interakcií v reálnom svete. Diskriminácia je na svete aj vďaka nesprávnemu používaniu nových prostriedkov komunikácie a determinuje významným spôsobom kritérium, podľa ktorého sú hodnotené etnické menšiny a môže podnietiť aj rasistické postoje. Naopak, ak sú médiá používané s rešpektom k pravde, môžu prispieť k lepšiemu poznaniu etnických menšín a môžu sa zrodiť pozitívnejšie prístupy.

Pred riskom vždy hustejšej a aktívnejšej siete masovokomunikačných prostriedkov vystupuje Cirkev «expertka v ľudskosti», ktorá sa neprestajne usiluje konať v prospech dôstojnosti človeka a jeho hodnôt[4] a neváha investovať do nových médií aby prekonala "kultúru odmietania" a napomáhala kultúre solidarity a stretnutia. Cirkev stále vyzýva ku kresťanskému štýlu prítomnosti v médiách čo "sa konkretizuje vo forme komunikácie, ktorá je čestná, otvorená, zodpovedná a rešpektujúca druhého"[5]. Je úlohou miestnych cirkví a pastoračných pracovníkov skúmať všetky možnosti, ktoré moderné prostriedky komunikácie ponúkajú nie iba v oblasti pozdvihnutia a integrácie cigánskych obyvateľov, ale aj pre lepšie ohlasovanie Evanjelia v rómskom prostredí.

Je potrebné pripraviť jednak mladé generácie Rómov ako aj ich rodičov na kritické a uvedomelé prijímanie nových médií ako aj ich správneho užívania, aby z nich mali úžitok a vyhli sa negatívnemu vplyvu na rozvj a na medziosobné vzťahy. Základnú úlohu v tejto oblasti môžu zohrať škola a cirkevné komunity, opierajúc sa o kultúrnych pracovníkov a dobrovoľníkov. Mladí potrebujú byť vedení, aby rozoznali risk a výhody digitálneho sveta, aby chápali, čo ponúkajú nové prostriedky komunikácie a koľko dobra poskytuje priama komunikácia vo všetkých oblastiach života, v ľudských vzťahoch, v citovom rozvoji, v rodine a v skúsenostiach skupiny.

Nedá sa negovať praktické využitie nových technológií v každodennom živote a multifunkčnosť používania internetu v pastorácii a v šírení Evanjelia. Hlas emeritného pápeža Benedikta XVI a pápeža Františka prichádza k miliónom osôb cez twitter.

Živo si prajem, aby aj cigánsky národ sa usiloval mať úžitok z nových prostriedkov komunikácie pre svoje pozdvihnutie a evanjelizáciu, aby boli protagonistami sveta médií takým spôsobom, že by vzbudilili rešpekt k svojej dôstojnosti a viac zviditeľnili hodnoty cigánskej kultúry. Využiť možnosti ponúkané televíziou, rádiom, internetom a novinami znamená tiež dať sa do hry v prvej osobe a vytvárať nové príležitosti pre komunikovanie svojej identity; stať sa aktérmi, nebyť len obeťou činnosti a názorov druhých.

Zvolávam na Vás milosť Ducha Svätého a prajem Vám, aby Vaše stretnutie malo dobrý výsledok a žehnám Vám zo srdca.

Antonio Maria Card. Vegliò
Presidente

P. Gabriele F. Bentoglio, CS
Sotto-Segretario

----------------------

1. FRANCESCO, Comunicazione al servizio di un'autentica cultura dell'incontro, Messaggio per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 1 giugno 2014.

2. Idem.

3. BENEDETTO XVI, Verità, annuncio e autenticità di vita nell'era digitale, Messaggio per la XLV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 5 giugno 2011.

4. Porov. SAN GIOVANNI PAOLO II, Comunicazioni sociali e promozione della solidarietà e della fraternità fra gli uomini e i popoli, Messaggio per la XXII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 15 maggio 1988.

5. BENEDETTO XVI, Verità, annuncio e autenticità di vita nell'era digitale, Messaggio per la XLV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 5 giugno 2011.