Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásiť

Pre pohodlné komentovanie článkov odporúčame prihlásenie sa:
- prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti:

- prostredníctvom vytvoreného účtu:

Ak ešte nemáte vytvorený účet, môžete tak urobiť po kliknutí na "Zaregistrovať sa!".

MOD_SLOGIN_LINK

Pápež Benedikt XVI. prijal na audiencii európskych Rómov

Pápež Benedikt XVI. prijal 11. júna 2011 – po prvýkrát v histórii – v Aule Pavla VI. vo Vatikáne na osobitnej audiencii viac ako 2000 európskych Rómov, ktorí sa zúčastnili púti do Ríma pri príležitosti 150. výročia narodenia a 75. výročia umučenia blahoslaveného Zefirína Jiméneza Mallu (1861-1936), cigánskeho mučeníka pôvodom zo Španielska. Celé stretnutie prebehlo v mimoriadne srdečnej a priateľskej atmosfére. Pápež podľa agentúry AP odsúdil prenasledovanie Rómov počas druhej svetovej vojny a vyzval Európu, aby ukončila stáročia vyčleňovania Rómov.

Prítomných privítal Mons. Antonio Veglió, predseda Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, a predniesol úvodný príhovor, v ktorom sa poďakoval pápežovi za realizáciu tohto stretnutia a zdôraznil, ako veľmi sa zhromaždení Rómovia túžili stretnúť so Svätým Otcom a vyjadriť mu svoju lásku a vernosť. Taktiež poukázal na mnohé ťažkosti, s ktorými sa Rómovia stretávajú a na nevyhnutnosť vytvoriť pre nich podmienky na dôstojnejší život. Zdôraznil potrebu nového postoja Cirkvi voči nim, ako aj urgentnosť konsolidácie rómskej identity. Po jeho pozdrave odzneli svedectvá študenta Carla Mikica a rómskej matky Pamely Sufferovej z Talianska. Prítomným sa tiež prihovorila rakúska rómska spisovateľka a hudobníčka Ceija Stojka, ktorá prežila koncentračné tábory Osvienčim-Birkenau e Bergen-Belsen. Svoje svedectvo prednesla aj slovenská sestra Atanázia Holubová z Rádu sestier sv. Bazila Veľkého, ktorá sa na venuje Rómom v Bardejove.

Po tanečnom vystúpení rómskych detí sa pútnikom prihovoril Svätý Otec. Povedal: „Boží služobník Pavol VI. sa v r. 1965 obrátil na Rómov týmito nezabudnuteľnými slovami: „Vy v Cirkvi nie ste niekde na okraji, ale – v niektorých aspektoch – ste priamo v centre, v srdci. Ste v srdci Cirkvi!“ A aj ja dnes opakujem: Vy ste v Cirkvi! Ste milovanou časťou putujúceho Božieho ľudu a neustále pamätáte na to, že „tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce“ (Hebr 13,14). Aj ku vám sa dostalo toto posolstvo spásy, na ktoré ste odpovedali s vierou a nádejou, obohatiac tak cirkevné spoločenstvo o rómskych veriacich laikov, kňazov, diakonov, rehoľníkov a rehoľnice.“ Svätý Otec ďalej pripomenul život blahoslaveného Zefirína Jiméneza Mallu a predovšetkým jeho umučenie. Ďalej sa zameral na dejiny a ťažký osud Rómov. Povedal: „Vaša história je komplexná a – v niektorých obdobiach – bolestivá. Ste ľudom, ktorý v uplynulých storočiach nezažil nacionalistické ideológie, neašpiroval na ovládanie zeme, či dominovanie nad národmi. Zostali ste bez vlasti a považujete celý kontinent za váš domov. Akokoľvek, pretrvávajú ťažké a znepokojujúce problémy, ako najmä častokrát komplikované vzťahy so spoločnosťou, v ktorej žijete. Žiaľ počas stáročí ste zakúsili aj trpkú chuť odmietnutia, niekedy dokonca prenasledovania, ako sa stalo počas II. svetovej vojny: tisícky žien, mužov a detí boli barbarsky zavraždení vo vyhladzovacích táboroch. Bolo to – ako vy hovoríte – „Porrájmos“, teda „Veľká pohroma“, dráma, o ktorej sa ešte i dnes dobre nevie a iba s ťažkosťami sa odhadujú jej rozmery, ale ktorú vaše rodiny nosia vtlačené v srdciach. Európa nesmie zabudnúť na toľkú bolesť! Kiež by váš ľud už nikdy nebol objektom trápenia, odmietnutia a pohŕdania! Z vašej strany, hľadajte vždy spravodlivosť, zákonnosť a zmierenie a snažte sa o to, aby ste sa nikdy nestali príčinou utrpenia pre druhých!“

Svätý Otec nakoniec prítomných Rómov vyzval k napísaniu novej stránky dejín pre Rómsky ľud i pre Európu! Zdôraznil, že základom integrácie Rómov do európskej spoločnosti, z ktorej môžu obe strany čerpať úžitok i celá spoločnosť, je práve nájdenie si príbytku, dôstojnej práce a vzdelania pre deti. V závere Rómov v Aule Pavla VI. vyzval: „Pridajte aj vy svoj aktívny a poctivý podiel! Mnohí z vás, tu zhromaždených, sú deti a mladí, ktorí sa túžia vzdelávať a žiť s ostatnými a ako ostatní. Na nich hľadím s otcovskou láskou a som presvedčený, že vaše deti majú právo na lepší život! Nech je ich dobro vašim najväčším úsilím! Ochraňujte dôstojnosť a hodnotu vašich rodín, malých domácich Cirkví, aby boli skutočnými školami ľudskosti (porov. Gaudium et spes, 52).“

Odhaduje sa, že na svete je v súčasnosti približne 36 miliónov príslušníkov rómskeho etnika, z ktorých 18 miliónov žije v Indii, 15 miliónov v Európe a ďalšie 2 milióny na americkom kontinente. Púť organizovala Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich v spolupráci s nadáciou „Migrantes“, rímskou diecézou a Komunitou sv. Egídia.